„Poznaj swojego doradcę kariery!” - pod tym hasłem przebiegł tegoroczny, siódmy już, Ogólnopolski Tydzień Kariery, wydarzenie którego pomysłodawcą jest Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Tradycyjnie Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach podjęło szereg zadań promujących i podkreślających znaczenie całożyciowego poradnictwa kariery dla właściwego planowania własnego rozwoju, nie tylko zawodowego.

Współpracujący w Międzyszkolnym Centrum Doradztwa Zawodowego przy CKP doradcy zawodowi Powiatowego Urzędu Pracy – Małgorzata Czuba, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – Joanna Sieczka, Młodzieżowego Centrum Kariery przy OHP – Katarzyna Misiowiec, CKP – Justyna Żłobecka i dyrektor Centrum Małgorzata Urban zrealizowali zajęcia doradcze dla uczniów trzecich i drugich klas gimnazjów w Pawłowie, Chybicach, Rzepinie, Szerzawach i Gimnazjum nr 4 w Starachowicach.

Przybliżałyśmy ideę Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, zwracając uwagę młodzieży na dostępność i możliwość korzystania z pomocy doradców zawodowych przy planowaniu dalszego kształcenia. Wyjaśniałyśmy zasady funkcjonowania systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego, przedstawiłyśmy warunki konieczne do dokonania świadomego wyboru dalszej szkoły - konieczności samopoznania; mocnych i słabych stron, stanu zdrowia pod kątem możliwości wykonywania różnych zawodów, potrzebie poznania czynności wykonywanych w wybranym zawodzie oraz rozpoznania predyspozycji zawodowych. Uświadamiałyśmy konieczność całożyciowego kształcenia ustawicznego. Uczniowie poznali ponadto zasady rządzące rynkiem pracy, rolę Urzędu Pracy i innych instytucji pośredniczących w zatrudnieniu. Elementem spotkań było też rozwiązywanie testów przez uczniów, umożliwiających rozpoznanie własnych mocnych i słabych stron, odkrywanie niezidentyfikowanych dotąd cech osobowości i temperamentu mających kluczowe znaczenie w ich karierze zawodowej.

Ci sami uczniowie mieli możliwość przekonać się, jak wygląda nauka zawodu w praktyce, odwiedzając pracownie Centrum i przyglądając się pracy swoich starszych kolegów. Wizyta w CKP była też okazją do poznania nowoczesnej technologii druku 3D - zaobserwowania powstawania modeli 3D od momentu zaprogramowania drukarki, poprzez proces druku, do efektu końcowego. Zajęcia w Centrum Druku 3D w CKP pozwoliły poznać możliwości wykorzystania technologii w różnych dziedzinach życia.

Zajęcia w ramach OTK były realizowane także dla uczniów Centrum, którzy dowiedzieli się jak pozytywnie programować przyszłość i skutecznie budować sieć kontaktów dla przyszłych celów zawodowych.

Podsumowaniem OTK była konferencja „Poznaj swojego doradcę kariery! Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego dla Gimnazjów w Powiecie Starachowickim”, która odbyła się we wtorek 27 października. Konferencję pod honorowym patronatem Starosty Starachowickiego Pana Dariusza Dąbrowskiego zorganizowało Centrum Kształcenia Praktycznego. Spotkanie zaszczyciła swoją obecnością Pani Małgorzata Muzoł, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Starosta Pan Dariusz Dąbrowski, Wicestarosta Pani Agata Wojtyszek, członkowie Zarządu Powiatu Pani Beata Stępor i Pani Lidia Dziura, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury Fizycznej i Sportu Pan Dariusz Seweryn, Pani Aldona Adamczyk, wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu, radny Pan Cezary Berak, Wiceprezydent Miasta Pan Jerzy Miśkiewicz, wicedyrektor PUP Pan Ireneusz Łukawski, Pani Justyna Witkowska, dyrektor PZAZ w Stykowie, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, dyrektorzy gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, doradcy zawodowi, pedagodzy szkolni, gimnazjaliści i podopieczni PZAZ.

Otwierając konferencję Pan Starosta podkreślił, iż troską władz powiatu jest obniżenie poziomu bezrobocia, docenia w tej kwestii rolę doradztwa zawodowego. Celowi temu służyć ma między innymi tworzenie systemu kształcenia zawodowego dającego większe gwarancje zatrudnienia, np. poprzez tworzenie klas patronackich w kolejnych po MAN przedsiębiorstwach. Pan Starosta wyraził przekonanie, że konferencja przyczyni się do lepszego rozumienia przez uczniów rynku pracy i trafniejszych wyborów dalszej drogi zawodowej.

Świętokrzyski Kurator Oświaty, Pani Małgorzata Muzoł, podzieliła się swoimi doświadczeniami z wdrażania systemu doradztwa zawodowego i funkcjonowania Szkolnego Ośrodka Kariery w Gimnazjum w Boleściach, którego była dyrektorem. Pani Kurator wyraziła przekonanie, że doradztwo zawodowe w gimnazjach powinno być już realizowane na wysokim poziomie i doceniła inicjatywę powstania Międzyszkolnego Centrum Doradztwa Zawodowego przy CKP obejmującego swoim działaniem cały powiat.

Prowadząca konferencję dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego Pani Małgorzata Urban przybliżyła uczestnikom konferencji realizowaną przez CKP autorską formę kształcenia praktycznego realizowaną we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, pozwalającą na systematyczne kształtowanie wśród uczniów umiejętności adaptacji do warunków pracy w różnych zakładach, dającą możliwoś poznania organizacji zakładów pracy, specyfiki produkcji, możliwość poznania ścieżki awansu zawodowego i budowania własnej kariery zawodowej, także na przykładzie absolwentów CKP, możliwość doskonalenia zdobytych w CKP umiejętności w realnych warunkach pracy. Jednocześnie pracodawcy mają możliwość bezpośredniej obserwacji i oceny umiejętności potencjalnych pracowników.

Pierwszym prelegentem była Pani Jadwiga Kropidłowska ze SDSiZRP z wystąpieniem Działania priorytetowe Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej w którym przybliżyła cele i zadania Stowarzyszenia, planowane kierunki rozwoju i osiągnięcia ze szczególnym uwzględnieniem OTK, jako ogólnopolskiego działania promującego racjonalne wybory edukacyjne i zawodowe. Pani Kropidłowska przybliżyła korzyści wynikające z udziału w organizowanej przez Stowarzyszenie Olimpiadzie z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową – zapewniające laureatom i finalistom 100% matury z wosu i tym samym decyzją Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego miejsce wśród studentów tej uczelni. Istotnym dla wszystkich doradców zawodowych jest uruchomienie w najbliższym czasie przez SDSiZ internetowego forum dyskusyjnego, z możliwością wykorzystania szerokiej bazy narzędzi doradczych. Na zakończenie Pani Kropidłowska wyraziła nadzieję, że wspólne działania podejmowane przez doradców zawodowych będą ułatwiały przejście z obszaru edukacji na rynek pracy i pozwolą nam wszystkim lepiej w nim funkcjonować.

Pani Karolina Szczuka z Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w wystąpieniu Rola doradcy zawodowego w wewnątrzszkolnym systemie doradztwa omówiła podstawy prawne regulujące system doradztwa w szkołach, jego cele, przewidywane efekty dla uczniów, rodziców, szkoły, aż po przedsiębiorców. Przybliżyła także formy wsparcia oferowane przez KOWEZiU dla realizatorów i odbiorców wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, zachęciła uczestników do korzystania z materia łów dydaktycznych i szkoleń realizowanych przez edukatorów swojej placówki na Platformie Moodle.

Pan Zdzisław Kobierski, prezes Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” wygłosił prelekcję pt. Kierunkiem kształcenia nie może być bezrobocie. Zwrócił uwagę na konieczność powrotu do polskiej szkoły, zwłaszcza w kształceniu zawodowym, właściwej relacji mistrz-uczeń, która nie może być równoprawna, jeśli prowadzić ma do efektywnego kształcenia i wychowania przyszłych kadr. Wymaga to zaangażowania i wypracowania przez nauczycieli metodadekwatnych dosposobu funkcjonowania, przyjmowania i postrzegania rzeczywistości przez młodych ludzi, dla których świat wirtualny ma takie samo znaczenie, jak rzeczywisty.

Pani Małgorzata Czuba, doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy przekazała swoje doświadczenia z pracy z młodymi osobami bezrobotnymi, z których wynika jasno, że praca doradcza potrzebna jest już od wczesnych lat edukacji szkolnej. Wiele osób po zakończeniu edukacji na różnych poziomach nie jest świadoma swoich zainteresowań, predyspozycji zawodowych, własnych ograniczeń i atutów. Podzieliła się wnioskami, że wzorem państw Europy zachodniej należy dążyć do realizowania w Polsce całożyciowego poradnictwa zawodowego.

Swoimi doświadczeniami z realizacji programu Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego dla Gimnazjów w Powiecie Starachowickim podzieliły się Pani Halina Skowron, doradca zawodowy w Gimnazjum nr 4 w Starachowicach i Pani Katarzyna Misiowiec, doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery.

Jednym z punktów spotkania było wręczenie podopiecznym PZAZ zaświadczeń o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych „monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie”. Ukończenie tego kursu pozwoliło na zdobycie doświadczenia zawodowego i pozwoli szukać zatrudnienia poza rękodziełem. Kurs został zorganizowany w ramach porozumienia o współpracy partnerskiej pomiędzy CKP a Powiatowym Zakładem Aktywności Zawodowej w Stykowie. Uczniowie CKP pod opieką nauczyciela praktycznej nauki zawodu odbywali zajęcia praktyczne w Stykowie, wykonując prace remontowe domków letniskowych na rzecz ośrodka, współpracując z osobami niepełnosprawnymi. Powyższe działanie miało istotny aspekt wychowawczy - uczniowie szkoły zawodowej i technikum mając możliwość bezpośredniego kontaktu i pracy z osobami niepełnosprawnymi, realizowali rzeczywistą integrację społeczną.

Atrakcją konferencji był występ artystyczny przygotowany przez uczniów Gimnazjum nr 4 w Starachowicach wg pomysłu i pod kierunkiem pani Haliny Skowron, doradcy zawodowego, poświęcony rozmowie kwalifikacyjnej u pracodawcy widzianej „w krzywym zwierciadle”.

Spotkanie zakończył słodki poczęstunek przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 i wymiana poglądów i wrażeń przez uczestników konferencji.