Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN w poniedziałek 16 maja wzięła udział w konferencji „Centra Kształcenia Praktycznego wobec dobrej zmiany w systemie edukacji dla rynku pracy”  w Starachowicach.  W konferencji uczestniczyli dyrektorzy CKP-ów z całej Polski, Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, dyrektor OKE w Łodzi Danuta Zakrzewska, Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik,  władze powiatu – starosta  Dariusz Dąbrowski i wicestarosta Agata Gałka – Bernacka oraz inni zaproszeni goście.

Pani Minister Teresa Wargocka otwierając konferencję podkreśliła, że kształcenie zawodowe to tak duży i ważny segment systemu edukacji, że  w przygotowywanych przez MEN zmianach wymaga specjalnego programu, pozwalającego zbudować jego nową jakość.  Pani minister zaznaczyła, że każda  praca jest dobrem i drogą, która pozwala poczuć się człowiekowi spełnionym oraz polem na którym może uzyskać uznanie społeczne.

                Wystąpienia prelegentów rozpoczęła Renata Antos – Rowińska omówiła realizowane projekty i zaprosiła do współpracy partnerów społecznych, podkreśliła, że wszystkie działania KOWEZIU skierowane są na wspieranie i rozwój kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Marek Szymański  z OKE w Łodzi zaznaczył, że CKP-y realizujące praktyczne kształcenie zawodowe ze swoją bazą lokalową, dydaktyczną i odpowiednio wykwalifikowaną kadrą nauczycieli i egzaminatorów są najbardziej kompetentną jednostką do  przeprowadzania  zewnętrznych egzaminów zawodowych.

Swoimi doświadczeniami na temat pozyskiwania pracowników i przygotowania absolwentów do tej  roli podzielili się przedstawiciele przedsiębiorców -  Aneta Kiepas z PKC Group Poland Sp. z o.o. i Adam Nowak z Odlewni Polskich S.A.  Wysoko ocenili poziom przygotowania uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu w CKP i szybkość reagowania placówki   na potrzeby firm poprzez realizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Doradztwo zawodowe jako ważny element planowania kariery to temat wystąpienia Izabeli Juszkiewicz i Anny Przeorskiej z ŚĆDŃ w Kielcach. Powinno być realizowane systematycznie już od najmłodszych lat. Dla starszych uczniów ważne jest, by doradca zawodowy nie był bezpośrednio związany z jego społecznością szkolną, daje im to pełną płaszczyznę do nawiązania otwartych relacji.

Dyrektor CKP w Starachowicach podkreśliła, że taką formułę z sukcesem realizują doradcy tworzący  w placówce Międzyszkolne Centrum Doradztwa Zawodowego, pracując z gimnazjalistami z terenu powiatu.

Dyskusję i prezentację najlepszych rozwiązań  rozpoczął prezes Stowarzyszenia Dyrektorów Centrów Kształcenia Praktycznego i twórca jednego z pierwszych CKP-ów Janusz Moos. Wskazał też wnioski  i proponowane miejsce Centrów w nowym systemie edukacji zawodowej dla rynku pracy. Następnie głos zabierali Ryszard Gruca - dyrektor CKPiU w Zabrzu, Paweł Sygit -  dyrektor CKP w Gliwicach, Marek Filipczyk – dyrektor CKP w Krakowie, Stanisław Karolkiewicz – dyrektor CKP w Warszawie, Paweł Karólewski – dyrektor CKP w Inowrocławiu, Halina Śledziona – założycielka CKP w Starachowicach, Małgorzata Sienna z Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi, Dariusz Humaj dyrektor CKZiU w Częstochowie, Dominik Kraska, dyrektor CKP w Kielcach.

W dyskusji dyrektorzy  prezentowali swoje doświadczenia;  sukcesy i trudności  w realizacji praktycznej nauki zawodu i  kształcenia ustawicznego prowadzonych  we współpracy z przedsiębiorcami.  Biorąc pod uwagę stan polskiej gospodarki zwracano uwagę, iż kształcenie dualne możliwe jest tylko w dużych ośrodkach, w których prowadzona jest produkcja. CKP-y wypracowały własne formy kształcenia praktycznego w systemie WBL, który w polskich  realiach  doskonale się sprawdzają i warto brać je pod uwagę w planowaniu zmian w edukacji zawodowej. Centra są idealnymi placówkami do realizacji edukacji przedzawodowej na wszystkich etapach kształcenia – jak pokazują doświadczenia praktyków, nawet już od przedszkola.

Postulowano, by  uregulować prawnie  funkcjonowanie  Centrum Kształcenia Praktycznego,  jako platformy integrującej  szkołę zawodową z zakładami pracy i rzemiosłem, zapewniającą właściwą realizację podstawy programowej i skuteczne przygotowanie uczniów do zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.  Ponadto zwracano uwagę na konieczność regulacji praktycznej nauki zawodu w szkolnym systemie pracownianym, aby nie „ produkować badaczy”, ale kształcić praktyków oraz podnoszono kwestię zrównania praw nauczycieli praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w CKP-ach i umożliwienie im odchodzenia na  nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Podsumowując konferencję pani minister Teresa Wargocka podziękowała za merytoryczną dyskusję, potwierdziła konieczność zdefiniowania kształcenia dualnego i brak możliwości bezpośredniego przeniesienia niemieckiego, czy austriackiego wzorca na warunki polskie. Potrzeba więc wypracować „polski system dualny”, łączący kształcenie praktyczne w CKP-ie i w firmach, współfinansowany przez  przedsiębiorców.

Dyskusja po zakończeniu konferencji trwała w kuluarach przy poczęstunku przygotowanym przez uczniów ZSZ nr 1 w Starachowicach.

Pani Minister Teresa Wargocka  przyjechała do Starachowic na zaproszenie Małgorzaty Urban, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach, organizatora konferencji.