W dniu 27 maja odbyły się w naszej placówce obchody jubileuszu 25 – lecia Centrum Kształcenia Zawodowego, które patronatem  objął Starosta Starachowicki pan Piotr Ambroszczyk.

Historia Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach rozpoczęła się 1 stycznia 1997r., kiedy to Kurator Oświaty w Kielcach powołał na dyrektora placówki Panią Halinę Śledzionę.  

Formalnie Centrum rozpoczęło pracę  1 lutego 1997 roku, jako jedna z pierwszych tego typu placówek w kraju. Od wiosny firmy PROMAX i DEMAX wykonywały prace adaptacyjne i remontowe służące przystosowaniu budynku przy ulicy Rogowskiego na potrzeby Centrum.

W  styczniu 1998r  włączono dotychczasowe  warsztaty szkolne  ZSZ nr 2 przy ulicy 1 Maja 4 w struktury CKP. Warsztaty te, pochodzące z okresu dwudziestolecia międzywojennego, to zalążek szkolnictwa zawodowego w Starachowicach, służący od zarania kształceniu kadr dla działających tu  zakładów.

W marcu 1998r. odbyły się pierwsze praktyki zawodowe dla uczniów ZSZ nr 2, ZSZ nr 3, i Technikum Hutniczego w Ostrowcu Św. w pracowniach CNC, automatyki i robotyki.

Dyrektor Śledziona wytrwale dążyła do wszechstronnego rozwoju placówki, zbudowania jej pozycji i rozpoznawalnej marki w środowisku edukacji zawodowej. Trwały prace nad pozyskiwaniem sprzętów, wyposażenia i uruchamianiem kolejnych pracowni – automatyki hydraulicznej i pneumatycznej, komputerowego wspomagania projektowania, pracowni budowlanych, elektronicznych,  elektrycznych, motoryzacyjnych. Jednocześnie Centrum było inicjatorem, gospodarzem i organizatorem licznych szkoleń i kursów dla kadry kierowniczej szkół zawodowych,  nauczycieli zawodu, osób zainteresowanych zdobyciem nowych umiejętności rynkowych. Po likwidacji barier architektonicznych rozpoczęły się także szkolenia dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

W styczniu 1999 roku Starostwo Powiatowe w Starachowicach zostało  organem prowadzącym CKP,  a w dniach  22-23 kwietnia 1999 roku  nastąpiło oficjalne otwarcie Centrum Kształcenia Praktycznego.

 1 września 2004 roku w struktury Centrum został włączony Internat przy ulicy Radomskiej wraz z zapleczem kuchennym, jego pierwszym kierownikiem została Elżbieta Gębura. Rozpoczęło się kształcenie w branży gastronomicznej.  W tym samym roku Centrum stało się Ośrodkiem Egzaminacyjnym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.

CKP realizowało praktyczne kształcenie zawodowe  w branży mechanicznej elektrycznej, elektronicznej, mechatronicznej, budowlanej, gastronomicznej, krawieckiej, handlowej na poziomie  szkoły zawodowej i technikum dla uczniów wszystkich szkół zawodowych ze Starachowic, a także w wybranych zawodach dla uczniów ze Staszowa i Ostrowca.

 Pani Halina Śledziona piastowała stanowisko  dyrektora CKP do końca sierpnia 2009 roku.

W latach 2009 – 2013 funkcję dyrektora Centrum pełnił Pan Andrzej Kłaczkowski. Na ten czas przypadły liczne zmiany struktury organizacyjnej CKP. Od 1 września 2012 roku funkcjonował Zespół Placówek Oświatowych, w skład którego wchodziło Centrum Kształcenia Praktycznego i Bursa (dawny Internat).  Z ostatnim dniem sierpnia 2013 roku decyzją Organu Prowadzącego rozwiązano ZPO, Bursa wraz z pracowniami gastronomicznymi weszła w skład ZSZ nr 1 w Starachowicach a placówka wróciła do dawnej nazwy CKP z lokalizacją przy ulicy Rogowskiego i 1 Maja.

Od 1 września 2013 roku dyrektorem Centrum Kształcenia Praktycznego                   – 1 września 2019 r. przemianowanego na Centrum Kształcenia Zawodowego jest Pani Małgorzata Urban. W placówce pielęgnowane są tradycje oraz  podejmowane nowatorskie działania służące łączeniu szkolnictwa zawodowego i rynku pracy oraz doradztwa zawodowego.

W kwietniu 2018 roku Organ Prowadzący  Centrum rozpoczął realizację projektu „ Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego”. W miejsce przedwojennego budynku warsztatów, kolebki kształcenia zawodowego w naszym mieście, powstał  zupełnie nowy budynek, wyremontowano kolejny, oba czekają  jeszcze na nowoczesne wyposażenie służące kształceniu przyszłych kadr. 

 

Praktyczna nauka zawodu

Kluczową działalnością Centrum jest realizacja praktycznej nauki zawodu, kształcimy uczniów starachowickich ZSZ nr 1, ZSZ nr 2 i ZSZ nr 3 w branży budowlanej, elektrycznej, mechanicznej, mechatronicznej, samochodowej, w 12 zawodach branżowych i technikalnych. 

Na przestrzeni lat wykonaliśmy szereg prac użytecznych w lokalnych obiektach użyteczności publicznej – remonty szkolnych łazienek, pokoi w bursie, domków letniskowych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Stykowie, pomieszczeń biurowych w Starostwie Powiatowym, instalacji elektrycznych w pracowniach szkolnych. Odrestaurowano eksponat muzealny w Ekomuzeum – wagon osobowy. Wartość tych działań to przede wszystkim możliwość kształcenia dla uczniów w realnych warunkach, ale także wartość bardzo wymierna dla organu prowadzącego – na przykład szacunkowy  koszt robocizny prac remontowych wykonanych w ramach zajęć praktycznych w latach 2021- 2022 wyniósł 30 tysięcy złotych.

Na przestrzeni lat współpracowaliśmy  w zakresie WBL, kształcenia w środowisku pracy, z firmami  MAN, PKC Group Poland, Termatex, PUWIK, Zakładem Komunikacji Miejskiej, realizując w nich , w bieżącej pracy, elementy podstaw programowych w poszczególnych zawodach. Uczniowie poznawali organizację pracy tych zakładów, możliwe ścieżki rozwoju zawodowego – także na przykładzie absolwentów CKZ, rozwijali umiejętności pracy w różnych zespołach i na różnych stanowiskach pracy, co wpływało na lepsze przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w rynku pracy.

Centrum bierze udział w projekcie klas patronackich ZSZ nr 3, MAN i Starpol,  realizując zajęcia praktyczne dla uczniów klas pierwszych w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych i operator obrabiarek skrawających, wyposażając ich w podstawowe umiejętności niezbędne w pracy i dalszym kształceniu w firmie produkcyjnej.

Dążymy do rozwijania w uczniach potrzeby stałego zdobywania wiedzy, pogłębiania umiejętności zawodowych, rozwijania pasji, ciekawości świata, kreatywności.  Centrum jest pomysłodawcą i realizatorem Turnieju Samochodowej Wiedzy Technicznej i Turnieju Wiedzy o Elektryczności,                          w których uczestnicy muszą wykazać się zarówno wiedzą teoretyczną, jak i jej praktycznym zastosowaniem. W realizacji turniejów wspierają nas instytucje zewnętrzne , szczególnie  Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach,  firmy MAN bus i EuroKabel oraz Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” im. Jana Pazdura.  Nasi uczniowie i nauczyciele zdobyli laur zwycięstwa w Projekcie z klasą, w którym w twórczy sposób nadali nowe życie zużytym częściom samochodowym tworząc przedmioty użytkowe – industrialne lampy i wieszaki. To działanie to także element edukacji proekologicznej wpisujący się w ideę „zero waste”. Pasjonaci zrzeszeni w Klubie Miłośników Motoryzacji przy CKZ zgłębiają tajemnice aut, ich historię i nowoczesne technologie, uczestnicząc w wycieczkach zarówno do muzeów, jak i do  nowoczesnych warsztatów samochodowych.

Działania podejmowane przez naszą placówkę i zaangażowanie nauczycieli praktycznej nauki zawodu przekładają się na wysoką jakość praktycznego kształcenia zawodowego, o czym świadczą bardzo dobre wyniki zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Ośrodek egzaminacyjny OKE w Łodzi

CKZ w 2004 roku po raz pierwszy uzyskało pozwolenie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na przeprowadzenie zewnętrznych egzaminów zawodowych w zawodach malarz – tapeciarz, posadzkarz, kucharz małej gastronomii.

Czas trwania sesji egzaminacyjnych to ważne okresy w kalendarzu roku szkolnego, wymagające dużego zaangażowania wszystkich pracowników. Z każdym rokiem zwiększała się liczba uczniów, a od 2014 roku także słuchaczy, zdających egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

W nadchodzącej sesji letniej w Centrum odbędą się 124 egzaminy teoretyczne i praktyczne  w 15 kwalifikacjach dla 327 uczniów i słuchaczy z regionu.

Projekty unijne

Nasze Centrum to pionier w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych dla edukacji w powiecie starachowickim.  Szczególne zasługi mają tu Anna Sierpień i Elżbieta Gębura.

Projekt Nasze pięć minut? i Klub Uczniowskich Niezależnych  Sztuk Twórczych koordynowany przez Anię Sierpień skupił wokół Centrum utalentowaną młodzież szkół średnich i pozwolił rozwijać i promować  talenty i umiejętności na polu techniki, elektroniki, informatyki i … sztuki – poezji i teatru. Dziś jeszcze można przywołać atmosferę tamtych chwil sięgając po „Odcienie życia”, tomik wierszy autorstwa naszych uczniów.

Nieocenione zasługi dla rozwoju naszych uczniów i nauczycieli  ma Elżbieta Gębura. Jest autorem i koordynatorem ośmiu projektów mobilności edukacyjnych finansowanych z unijnych programów  Leonardo, Erasmus+ i POWER. Dzięki nim ponad dwustu uczniów i uczennic oraz 45 członków rady pedagogicznej zyskało i wykorzystało szanse zdobywania i  rozwijania praktycznych umiejętności zawodowych i kompetencji w zagranicznych firmach i szkołach, czerpania z doświadczeń edukacyjnych i dobrych praktyk krajów europejskich – Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Portugalii,  i Turcji.

MCDZ

Międzyszkolne Centrum Doradztwa Zawodowego powstało w 2013 roku jako owoc współpracy doradcy zawodowego CKP, Małgorzaty Urban ze szkołami podstawowymi i gimnazjami oraz instytucjami zatrudnienia, przede wszystkim Powiatowym Urzędem Pracy, agencjami pośrednictwa pracy, przedstawicielami lokalnego biznesu oraz ogólnopolskich organów edukacji i kształcenia zawodowego. To grupa wsparcia,  samokształcenia i wymiany doświadczeń dla doradców zawodowych, nauczycieli i pedagogów realizujących zagadnienia doradcze w szkołach, a później wewnątrzszkolne systemy doradztwa zawodowego. Dzięki staraniom MCDZ zorganizowano szereg konferencji, warsztatów, szkoleń i spotkań, zarówno dla uczniów, jak i dla realizatorów WSDZ,  poświęconych jak najlepszemu przygotowaniu młodzieży do wyborów edukacyjnych i zawodowych, roli doradztwa zawodowego, propagowaniu skutecznych i atrakcyjnych form pracy doradczej, zawodoznawstwu, przygotowaniu uczniów do świadomej i aktywnej obecności na rynku pracy.

W 2016 roku Świętokrzyski Kurator Oświaty powołał do życia Powiatowe Punkty Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego. W powiecie starachowickim punkt ten znajduje się w naszej placówce i także pod tym szyldem kontynuujemy we współpracy z podmiotami zewnętrznymi szeroko rozumiane działania doradcze dla uczniów, rodziców i kadry pedagogicznej.

Kwalifikacyjne  kursy zawodowe

Centrum, jako placówka kształcenia ustawicznego, od początku swojej działalności organizowało kursy, warsztaty, seminaria i szkolenia dla różnych grup odbiorców. Od 2013 roku zasadniczym elementem w tym obszarze są kwalifikacyjne kursy zawodowe. Na przestrzeni lat Centrum zorganizowało 62 kursy w branżach i kwalifikacjach mechanicznych, budowlanych, motoryzacyjnych, elektrycznych, mechatronicznych, usługowych, handlowych, ekonomicznych, spedycyjnych, modowych dla 1496 uczestników. Oferta KKZ Centrum to odpowiedź na indywidualne potrzeby szkoleniowe lokalnej społeczności oraz zapotrzebowanie rynku pracy.

Placówka była także organizatorem kursów umiejętności zawodowych  – monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz stolarz meblowy dla dwunastu podopiecznych Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie.

Klub Małego Zawodowca

Klub Małego Zawodowca to stosunkowo nowa  i atrakcyjna forma preorientacji zawodowej realizowana przez CKZ, skierowana przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, stojących przed wyborem dalszej drogi edukacyjnej. Dzięki udziałowi w zajęciach warsztatowych prowadzonych w pracowniach Centrum młodzież poznaje zawody w których kształcimy, wykonuje konkretne czynności zawodowe i poznaje specyfikę pracy w danej branży,  może rozpoznać indywidualne predyspozycje i zainteresowania oraz zweryfikować własne  wyobrażenia na temat swojej przyszłej drogi zawodowej. Zajęcia Klubu Małego Zawodowca to znaczące wsparcie dla szkół w realizacji wewnątrzszkolnych systemów doradztwa zawodowego.

Wszystkim osobom zaangażowanym w rozwój i działalność  Centrum Kształcenia Zawodowego składamy gorące podziękowania.