bottomlogologo_Erasmus_plus

Europejska jakość w praktycznym kształceniu zawodowym

to tytuł projektu realizowanego przez Centrum od 1 czerwca 2015 do 1 czerwca 2017r., współfinansowanego w ramach Akcji 1. Mobilność edukacyjna programu Erasmus+.

Erasmus+ to program Unii Europejskiej na lata 2014-2020 obejmujący edukację, szkolenia, młodzież i sport. Powstał w wyniku połączenia inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programów „Uczenie się przez całe życie”, „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Projekt „Europejska jakość w praktycznym kształceniu zawodowym” zakłada udział uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w dwutygodniowych stażach zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach w Niemczech: 7 – 18 września 2015 i 20 – 31 marca 2017 , w Portugalii: 18 – 29 kwietnia 2016 i w Hiszpanii: 10 – 21 października 2016.

Ogółem na zagraniczne staże wyjedzie 48 uczniów ZSZ nr 2 kształcących się w zawodach technik budownictwa i technik pojazdów samochodowych oraz 13 uczniów ZSZ nr 3 kształcących się w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych.

Głównym celem projektu jest zdobycie przez uczniów doświadczenia zawodowego w realnych warunkach pracy, w międzynarodowym środowisku pozwalającym doskonalić umiejętności językowe, w tym słownictwo branżowe oraz rozwijać kompetencje społeczne i interpersonalne. Działanie to podnosi poziom kompetencji kluczowych i umiejętności wymaganych na rynku pracy, powoduje wzrost mobilności edukacyjnej uczestników staży i jest przykładem efektywnej integracji między światem edukacji i pracy.

W projekcie weźmie także udział ośmioosobowa grupa nauczycieli Centrum Kształcenia Praktycznego odbywając tygodniowe szkolenie typu Job shadowing w portugalskich instytucjach związanych z praktycznym kształceniem zawodowym, kształceniem ustawicznym i całożyciowym poradnictwem kariery, poznając metody ich pracy i przenosząc dobre praktyki do naszej placówki. Staż pozwoli ponadto na wymianę doświadczeń i prezentację na forum międzynarodowym stosowanych w CKP form kształcenia, pracy doradczej z młodzieżą i dorosłymi oraz współdziałania z rynkiem pracy.

Uczestnicy projektu otrzymają certyfikaty od organizacji przyjmujących oraz Europass Mobilność; dokumenty potwierdzające wykonywane zadania zawodowe oraz zdobyte umiejętności. Wzbogacą one indywidualne CV każdego stażysty.

Dzięki finansowaniu projektu z funduszy unijnych udział w zagranicznych praktykach jest dla młodzieży całkowicie bezpłatny. Organizatorzy zapewniają podróż, ubezpieczenie, miejsce zakwaterowania, wyżywienie, lokalne przejazdy, program kulturowy i oczywiście zapewniają uczniom miejsce stażu u zagranicznych przedsiębiorców. Uczniowie otrzymają ponadto kieszonkowe na drobne wydatki. Całkowity budżet projektu „Europejska jakość w praktycznym kształceniu zawodowym” wynosi 118 272,00 EURO.

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS +.