Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach to publiczna placówka oświatowa utworzona 1 stycznia 1997 roku.

Organem prowadzącym Centrum Kształcenia Zawodowego jest Powiat Starachowicki, zaś organem sprawującym nadzór pedagogiczny Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Centrum realizuje zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu dla młodzieży i dorosłych, w zakresie całego lub części programu nauczania dla danego zawodu, w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

CKZ organizuje i prowadzi kształcenie praktyczne w następujących zawodach:

 • elektromechanik
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • elektryk
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • sprzedawca
 • technik budownictwa
 • technik elektryk
 • technik mechanik
 • technik mechatronik
 • technik pojazdów samochodowych

Zajęcia praktyczne odbywają się w nowocześnie wyposażonych pracowniach, prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną i stale podnoszącą swoje kompetencje kadrę pedagogiczną.

Jedną z pracowni CKZ jest Międzyszkolne Centrum Doradztwa Zawodowego wspierające uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w obszarze samopoznania, rozpoznawania predyspozycji zawodowych, planowania dalszej drogi edukacyjno-zawodowej, zawodoznawstwa.

Uczniowie i słuchacze Centrum mają do dyspozycji bibliotekę techniczną.

Centrum współpracuje przy realizacji zajęć praktycznych z lokalnymi przedsiębiorcami:

PKC Group Poland Sp. z o.o., Starpol Sp. z o.o., Termatex Sp. z o.o. Swoim uczniom CKP oferuje możliwość odbycia staży zawodowych w europejskich firmach w ramach programów Unii Europejskiej – kiedyś Leonardo da Vinci, obecnie Erasmus+.

Centrum realizuje także inne zadania zlecone przez szkoły, organ prowadzący oraz instytucje zewnętrzne i podmioty gospodarcze. Centrum uczestniczy w projektach edukacyjnych, organizuje konferencje i seminaria w obszarze poradnictwa kariery i powiązania edukacji zawodowej z potrzebami pracodawców.

Centrum Kształcenia Zawodowego organizuje i prowadzi kształcenie ustawiczne w formie kursów komercyjnych i bezpłatnych kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) umożliwiających zdobycie kwalifikacji i nowego zawodu lub uzupełnienie wiedzy i umiejętności. CKZ posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

Centrum jest ośrodkiem egzaminacyjnym, posiada akredytację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi do przeprowadzania części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Centrum prowadzi egzaminy potwierdzające w 14 kwalifikacjach.

Od 29 lipca 2015 Centrum jest członkiem Świętokrzyskiego Klastra Edukacji Zawodowej skupiającego instytucje szkolnictwa zawodowego, szkolnictwa wyższego, przedsiębiorstwa oraz przedstawicieli władz, współpracujące w zakresie poprawy jakości kształcenia zawodowego w naszym województwie oraz ścisłego powiązania edukacji zawodowej z potrzebami rynku pracy.

a