W Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach zakończono realizację projektu Europejski wymiar doskonalenia zawodowego uczniów i kadry CKP w Starachowicach drogą do podniesienia jakości kształcenia, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój.

W dniu 8 listopada 2019 roku odbyło się spotkanie podsumowujące, które otworzyła dyrektor CKZ, Pani Małgorzata Urban, witając wszystkich zebranych, szczególnie ciepło dyrektora Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Pana Michała Gutowskiego oraz Panią Marzenę Zajączkowską, wizytator Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty.

 Następnie głos zabrała Pani Justyna Żłobecka, koordynator projektu, przedstawiając główne założenia i omawiając zrealizowane staże. W pięciu mobilnościach – trzech uczniowskich i dwóch dla kadry wzięło udział 50 uczniów i uczennic odbywających zajęcia praktyczne w CKZ oraz 12 pracowników pedagogicznych. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa z ZSZ nr 2 oraz w zawodzie monter mechatronik z ZSZ nr 3 przez dwa tygodnie zdobywali i doskonalili umiejętności zawodowe w portugalskich i hiszpańskich firmach, rozwijali umiejętność pracy w zespole międzynarodowym i umiejętność komunikacji w językach  obcych. Zagraniczne wyjazdy były okazją do zwiedzania, poznania narodowych kuchni, kultury i zwyczajów krajów goszczących. Kadra Centrum odbywając staże job shadowing poznawała europejskie sposoby i warunki edukacji praktycznej uczniów, czerpiąc pomysły na nowe formy zajęć w CKZ i doskonaląc własny warsztat pracy.

Wyjazdy uczestników projektu zostały poprzedzone zajęciami języka obcego – portugalskiego, hiszpańskiego i angielskiego, w tym zawodowego, doradztwem zawodowym, przygotowaniem kulturowym i pedagogicznym dotyczącym danej mobilności. Partnerami Centrum w realizacji projektu były instytucje pośredniczące: Euromob w Portugalii i Universal Mobility w Hiszpanii.

W dalszej części głos zabrała Pani Anna Chyła, nauczyciel praktycznej nauki zawodu w CKZ, uczestniczka job shadowing w Hiszpanii. W przedstawionej prezentacji omówiła przebieg staży zagranicznych kadry Centrum, osiągnięte rezultaty oraz wpływ zdobytych doświadczeń zawodowych na realizację zajęć praktycznych. Następnie uczniowie Centrum, Paweł Kaczmarzyk i Kacper Sar, biorący udział w projekcie przedstawili sprawozdania ze swoich mobilności oraz zaprezentowali kompetencje, jakie nabyli podczas staży zagranicznych.

Pani Dorota Lenart, wicedyrektor CKZ, przedstawiła zebranym raport z ewaluacji projektu, omawiając wyniki kontroli poszczególnych etapów przygotowania, realizacji i efektów staży uczniów i nauczycieli.

Kolejnym punktem spotkania było wręczenie uczniom przez dyrekcję i zaproszonych gości certyfikatów i dokumentów Europass Mobilność, potwierdzających zdobyte umiejętności i w znaczny sposób wzbogacających indywidualne CV uczestników projektu.

Na zakończenie  Pan Michał Gutowski dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w krótkich słowach wyrazili wdzięczność dla Centrum Kształcenia Zawodowego za stwarzanie uczniom tak cennych możliwości wszechstronnego rozwoju; zarówno zawodowego, jak i osobistego, zdobywania nowych doświadczeń oraz gratulował młodzieży, że tak wspaniale radziła sobie w nowych warunkach. Pani dyrektor Urban podkreśliła, że uczniowie CKZ niejednokrotnie byli chwaleni przez zagranicznych pracodawców za aktywną postawę w miejscu pracy, za chęć nauki i jak najlepszego wykonywania powierzonych zadań. Pani dyrektor podziękowała wszystkim zaangażowanym za trud włożony w realizację projektu, i wdrażanie jego efektów oraz życzyła sukcesów w dalszej nauce i pracy.

 Projekt Europejski wymiar doskonalenia zawodowego uczniów i kadry CKP w Starachowicach drogą do podniesienia jakości kształcenia realizowany był przez Centrum Kształcenia Zawodowego od 20 listopada 2017 do  19 listopada 2019 roku. Wiosną tego roku Centrum pozyskało fundusze europejskie na realizację kolejnego projektu mobilności dla uczniów w programie Erasmus+ i przygotowuje się do złożenia wniosku w konkursie 2020. To szansa dla większej liczby uczniów CKZ na zdobycie nowych kompetencji i doświadczeń na europejskim rynku pracy.

Projekt: Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego